III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6401.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 2084/17, X GUp 107/18
[BMSiG-5813/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lutego 2018 r. (sygn. akt X GU 2084/17) ogłosił upadłość Moniki Skibińskiej-Krokowskiej (PESEL: (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Monikę Gajdzińską-Sudomir, natomiast na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Kaczorowskiego.

Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi.

Sąd wzywa również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy (informacja ukryta), podając sygn. akt X GUp 107/18.

Tomasz Kaczorowski
Syndyk