IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 6554.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-08-29 r., sygnatura akt: KA VIII Ns-Rej. KRS 343/18/815
[BMSiG-5770/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza punktów informacji turystycznej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 79.90.B (Działalność w zakresie informacji turystycznej).

Liczba rekordów:
323

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza kamieniołomów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 08.11.Z (Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków).

Liczba rekordów:
786

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 128347, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: Bytom, ul. Ostatnia 3. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą sygn. akt KA VIII Ns-Rej. KRS 343/18/815 w sprawie z urzędu,przy uczestnictwie PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Bytom. Postępowanie wszczęto w celu rozwiązania podmiotu bez postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.