III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 6724.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 50/17
[BMSiG-5887/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk Masy Upadłości Bernardy Ciećwierz zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 8/34, dla którego Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GL1J/00024435/2, szczegółowo opisanego w operacie szacunkowym z dnia 24 kwietnia 2017 r. - minimalna cena sprzedaży wynosi 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty kupna, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z dopiskiem "OFERTA - Sygn. akt - XII GUp 50/17" i dostarczona w kopercie z dopiskiem "OFERTA - Sygn. akt - XII GUp 50/17"na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, pokój kierownika sekretariatu, w terminie nie dłuższym niż cztery tygodnie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w "Dzienniku Zachodnim" (decyduje data wpływu oferty do Sądu),

2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego, przelewem na rachunek bankowy 25 1090 2008 0000 0001 3424 1727 w terminie nie dłuższym niż cztery tygodnie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w "Dzienniku Zachodnim" (decyduje data wpływu na rachunek bankowy).

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanego lokalu,

4. oświadczenie, że oferent nie jest: syndykiem w toczącym się postępowaniu, jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostającą z syndykiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem takiej osoby, jak również osobą pozostającą z syndykiem w faktycznym związku, prowadzącą z syndykiem wspólne gospodarstwo domowe,

5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw do przedmiotu sprzedaży,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad w nim zawartych.

7. oświadczenie oferenta o wskazaniu adresu poczty elektronicznej, na który organizator przetargu może przekazać informację o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawa do przedmiotu sprzedaży wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przekazanie takiej informacji drogą mailową.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2018 r., o godzinie 1330, na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23 w sali 112.

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt I.1 i pkt I.2,

2. wyboru oferty dokonuje Organizator Przetargu,

3. wybór jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu oferty przez Sędziego Komisarza,

4. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od daty zatwierdzenia oferty przez Sędziego Komisarza, bez odsetek,

5. wadium przepada, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie określonym przez Organizatora Przetargu,

6. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

7. w przypadku nie uiszczenia całości ceny nabycia najpóźniej do chwili zawarcia umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem), nabywca traci złożone wadium,

8. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru kancelarii notarialnej, w której zostanie podpisana umowa kupna-sprzedaży,

9. Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy kupna-sprzedaży, jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

10. z operatem szacunkowym oraz z regulaminem przetargu można się zapoznać w siedzibie syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1, po wcześniejszym ustaleniu terminu,

11. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr telefonu: 517 299 966.