I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10838.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-10-26 r.
[BMSiG-10129/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
536 645

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Katowice

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Katowice (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
48 488

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (40-389), przy ulicy Krakowskiej 191, KRS 0000291379, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki: KOBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, KRS 0000634653 (dalej: KOBUD), na podstawie art. 399 § 3 ksh w związku z § 27 ust. 3 Statutu KOBUD zwołuje na 9 kwietnia 2018 roku, na godz. 1200, w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOBUD (dalej: NWZ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ.

7. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela KOBUD dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w KOBUD co najmniej na tydzień przed terminem NWZ i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w Banku Zachodnim WBK Spółka Akcyjna zgodnie z art. 406 § 2 ksh.