I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10843.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-11-06 r.
[BMSiG-10044/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 740

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm deweloperskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 41.10.Z (Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).

Liczba rekordów:
30 267

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Gospodarczego Agri-Rol Spółka Akcyjna z siedzibą w Książenicach, al. E. Marylskiego 96, zwołuje na dzień 11 kwietnia 2018 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad WZA.

2. Stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

4. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta.

5. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok 2017.

6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2017.

7. Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z działalności w 2017 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia działalności Spółki.

W miejsce dotychczasowego brzmienia § 3 Statutu:

"§ 3. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (40.10.Z),

2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

3) roboty budowlane, związanie ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),

4) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
5) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
6) transport drogowy towarów (49.41.Z),

7) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),

8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),

9) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu (01.11.Z),

10) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),

11) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),

12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

13) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

14) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

15) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),

16) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),

17) pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
18) roboty związanie z budową dróg i autostrad (42.11.Z),

19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

Proponowana treść zmiany § 3 Statutu:

"§ 3. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (40.10.Z),

2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

3) roboty budowlane, związanie ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),

4) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
5) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
6) transport drogowy towarów (49.41.Z),

7) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),

8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),

9) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu (01.11.Z),

10) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),

11) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),

12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

13) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

14) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

15) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),

16) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),

17) pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
18) roboty związanie z budową dróg i autostrad (42.11.Z),

19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

20) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),

21) działalność agencji reklamowych (73.11.Z).

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.