III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 10853.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 587/17/11, X GUp 37/18/11
[BMSiG-10112/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 marca 2018 r. pod sygn. akt X GU 587/17/11 ogłoszona została upadłość Wiesławy Kary (Wiesława Kara), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL: (informacja ukryta) , zamieszkałej w Jaworznie (43-608), przy (informacja ukryta).

Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 37/18/11.

Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Tuks, a syndykiem Wojciecha Zymka (Wojciech Zymek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104.
Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe ma charakter główny.