III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 10901.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 273/17
[BMSiG-10036/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk masy upadłości konsumenckiej Marii Juśko, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: (informacja ukryta), 39-415 Zaleszany, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej z prawem własności.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości którą stanowi: budynek jednokondygnacyjny murowany, częściowo wykończony, posiada 4 pokoje, kuchnię, łazienkę i pomieszczenie gospodarcze, o łącznej powierzchni użytkowej 83,70 m2, posadowiony jest na działce nr ewid. 1420 o powierzchni 30 arów, posiadającą Księgę Wieczystą KW nr TBlS/00039741/8, na której posadowiony jest również oddzielny budynek gospodarczy z wiatą o powierzchni użytkowej 166,55 m2, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę oszacowania w kwocie: 125.376,50 zł, słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych, 50/100.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (kwota 12.538,00 zł) na konto masy upadłości w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli nr 10 9430 0006 0007 8504 3000 0001 w terminie do 13 kwietnia 2018 r.

2. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem "Przetarg - VI GUp 273/17 - nie otwierać", w Sekretariacie Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w terminie do 13 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu w Sądzie).

3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2018 r., o godz. 900, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie (sala nr 29).

Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład oferowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dodatkowych warunków związanych z ich zakupem, zainteresowani mogą zasięgnąć w biurze syndyka, w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 25 p. 217, oraz telefonicznie 661 116 426.