III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 10902.
SĄD REJONOWY W SIERADZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 1/16 "of"
[BMSiG-10054/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomość gruntową o pow. 807 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 128 m2, położoną w Zduńskiej Woli przy ul. Bocznej 29.
Nieruchomość należy do trzech osób fizycznych posiadających udziały 1/6, 1/6 i 4/6 w nieruchomości, wobec których ogłoszona została upadłość w trybie art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Dla nieruchomości tej prowadzona jest Księga Wieczysta SR1Z/00004385/9. Cena wywoławcza wynosi 192 000 zł.

Pisemne oferty powinny zawierać:

1. firmę i siedzibę (osoby fizycznej - imię, nazwisko i adres zamieszkania) oferenta, wraz z nr telefonu kontaktowego,

2. proponowaną cenę nie niższą od wywoławczej, sposób i termin jej uiszczenia, dowód wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej (9.600 zł) na rachunek bankowy syndyka 24 1160 2202 0000 0002 9799 6497,

3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

4. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,

5. w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi, aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji.

Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 513 901 705. Informacje o nieruchomości udzielane są telefonicznie pod nr. telefonu 502 633 252 lub można zapoznać się z opisem i oszacowaniem nieruchomości w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 73.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie "Oferta zakupu nieruchomości" do godz. 1500 dnia 12.04.2018 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz (Biuro Archiwum Sieradzkiego "ARCHIWISTA"). Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w dniu 13.04.2018 r., o godz. 930.
Sygn. akt V GUp 1/16 "of".