IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 10920.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-02-18 r., sygnatura akt: KA VIII Ns-Rej. KRS 7082/18/892
[BMSiG-10153/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu puckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie puckim (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
10 693

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu kościańskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie kościańskim (woj. wielkopolskie).

Liczba rekordów:
10 831

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu: AGAT PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w SOSNOWCU, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 349186, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: 41-218 SOSNOWIEC, UL. WRÓBLEWSKIEGO 1. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt KA VIII Ns-Rej. KRS 7082/18/892 w sprawie z urzędu przy udziale podmiotu: AGAT PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i Prezydenta Miasta Sosnowca. Postępowanie wszczęto w celu rozwiązania podmiotu bez postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.