IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 10931.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-26 r., sygnatura akt: XII Ns-Rej. KRS 365/18/259
[BMSiG-10065/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, że wszczął postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec IMPEX PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy-Zdroju, KRS 0000415690, ostatni adres: ul. Kraszewskiego 5/23, 33-380 Krynica-Zdrój.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności faktycznych przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że IMPEX PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy-Zdroju, KRS 0000415690, nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu Spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jej wykreślenie z Rejestru.