XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 68002.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-03-29 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2240/18/653]

W dniu 2018.03.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

5.Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017