III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 15552.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 87/18, V GUp 87/18
[BMSiG-14881/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 marca 2018 r. (sygn. akt V GU 87/18) ogłosił upadłość Marka Chmiela, zam. Sonina, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 87/18.
Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a syndykiem masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp.k., numer KRS: 0000680644.

Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.