III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 15642.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 828/16
[BMSiG-14760/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU
W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

Syndyk masy upadłości Beaty Imińskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 828/16) ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości lokalu mieszkalnego nr 93 znajdującego się przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 w Warszawie, o pow. użytkowej 57,64 m2, wraz z udziałem 33/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku współwłaścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00220612/2.

Przetarg ma charakter pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2018 roku. Dowód wpłaty wadium winien być okazany najpóźniej przy otwarciu ofert w dniu 29 maja 2018 roku. Otwarcie ofert nastąpi w sali A14, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w dniu 29 maja 2018 roku, o godzinie 1130.
Cena wywoławcza udziału w 1/2 części w prawie własności wynosi 253 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert dostępny jest w kancelarii syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (608 590 035) oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 828/16 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (czytelnia akt), ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.