Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 15755.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-05-22 r., sygnatura akt: VIII GRp 8/17
[BMSiG-14821/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym ZMB Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w sprawie o sygn. akt VIII GRp 8/17, 27 marca 2018 roku postanowiono: zatwierdzić układ w przyspieszonym postępowaniu układowym ZMB Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 23 lutego 2018 roku, w następującym brzmieniu:

Wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (z wyjątkiem wyłączonych z układu wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik) z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z tyt. składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składek na ubezpieczenia zdrowotne pobieranych od pracowników oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w szczególności odsetek za zwłokę od ww. składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty), dłużnik stosownie do art. 160 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zamierza spłacić w 12 równych ratach kwartalnych, z których pierwsza rata zostanie zapłacona do 15 maja 2018 r., a kolejne nie później niż do 15-go dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona do 15 lutego 2021 r.
W zakresie pozostałych objętych układem wierzytelności (niezabezpieczonych na majątku dłużnika):

- redukcja wierzytelności w wysokości 35% sumy wierzytelności, na którą składają się: wierzytelność główna, odsetki umowne lub ustawowe bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego oraz koszty sądowe i egzekucyjne,

- spłata pozostałej kwoty w wysokości 65% sumy wierzytelności, na którą składają się: wierzytelność główna, odsetki umowne lub ustawowe bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego oraz koszty sądowe i egzekucyjne w 60 równych ratach kwartalnych, płatnych do 15 dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, z których pierwsza rata płatna do 15 maja 2018 r., a ostatnia rata płatna do 15 lutego 2033 r.

- odstąpienie od naliczania odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych (bądź ich umorzenie) za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do daty zapłaty.

Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.