Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 97999.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-12 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7084/18/694]

W dniu 2018.04.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DACHY Z BLACHY" MAREK OLICHWER, JADWIGA OLICHWER SPÓŁKA JAWNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DACHY Z BLACHY" OLICHWER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość MARCINKOWICE ulica JANKOWICKA nr domu 5 kod pocztowy 55-200 poczta OŁAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość MARCINKOWICE ulica UL. ORLA nr domu 16 kod pocztowy 55-200 poczta OŁAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki01.03.2018 R. - ZMIENIONO KOMPOZYCJĘ UMOWY, § 2, § 5, § 7, § 11, § 13 I § 17 UMOWY.

Rubryka 7. Dane wspólników

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANKOWIAK
2.ImionaSYLWESTER Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI 20 000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 20 000,00 ZŁ DLA ICH SKUTECZNOŚCI, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE I ZGODNE DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANKOWIAK
2.ImionaSYLWESTER Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)