III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1620.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 568/17
[BMSiG-1077/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 568/17 ogłosił upadłość dłużnika Adriana Mendzelewskiego, zamieszkałego w Tarnowskich Górach, nr PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (Cichoń).

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta), 44-101 Gliwice.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.