III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1655.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 402/17
[BMSiG-969/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ZDZISŁAWA ŁUGOWSKIEGO, zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt X GUp 402/17, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 13 grudnia 2017 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności.

Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, (informacja ukryta).
W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.