III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 1684.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 28/17/4
[BMSiG-1040/2018]

Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym Teresy Wilczyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jaworznie przy ulicy Klonowej 6/12, posiadającej numer PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt X GUp 28/17/4, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący wierzytelności uznanych w kategorii II.

Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, (informacja ukryta), I piętro, pokój 101, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty.