V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 1762.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1561/17
[BMSiG-1036/2018]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 1561/17 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Buzak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niehipotekowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 164/5, o powierzchni 579 m2, położoną w Falentach Nowych.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, w Wydziale I Cywilnym i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.