XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 10026.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-10-31 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/13962/17/879]

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016