I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 20427.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-09 r.
[BMSiG-19765/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 024 433

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu wołomińskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie wołomińskim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
35 446

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Automark S.A., działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 16 czerwca 2018 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Markach przy ulicy Okólnej 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku strat i zysków za 2017 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w 2017 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

9. Wybór Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

Zarząd