Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 20428.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-26 r.
[BMSiG-20028/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Gdynia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Gdynia (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
38 727

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
38 223

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd PZMiT "Pantarei" S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w siedzibie spółki, w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 38/15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu sprawozdania finansowego, rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności w roku 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku roku 2017.

11. Podjęcie uchwały odnośnie do sprzedaży inwestycji w Rumi za kwotę 2.150.000 zł netto wraz z utworzeniem z uzyskanych należności funduszu rozwojowego celowego.

12. Podjęcie uchwały odnośnie rozwiązania funduszu inwestycyjnego w wysokości 1.500.000 zł oraz wypłacenie powyższej kwoty w formie dywidendy.

13. Wybór Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.