I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 20429.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-08-31 r.
[BMSiG-19748/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Białystok

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Białystok (woj. podlaskie).

Liczba rekordów:
38 653

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza hoteli, moteli i pensjonatów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania).

Liczba rekordów:
8 286

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 14, KRS nr 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA BiaVita Polska S.A. na 11 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2017 r.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;

- sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;

- wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;

2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;

3) Pokrycia straty netto Spółki za 2017 r.;

4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r.;

6)-8) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r.;

9) Wprowadzenia zmian w Statucie Spółki;

10) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

9. Zamknięcie ZWZA.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:

- dotychczasowy § 18 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani w uchwale o przekształceniu formy prawnej spółki, o której mowa powyżej. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejną kadencję. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić w każdym czasie. Ponadto Walne Zgromadzenie zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Walne Zgromadzenie, które może wskazać także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wskazało Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas Rada Nadzorcza może wybrać go ze swego grona."

- otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani w uchwale o przekształceniu formy prawnej spółki, o której mowa powyżej. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejną kadencję. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić w każdym czasie. Ponadto Walne Zgromadzenie zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków Rady Nadzorczej."

W § 18 jako ust. 3 wpisuje się:

"3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej."

W § 18 dotychczasowy ust. 3 zostaje oznaczony jako ust. 4.

W § 18 dotychczasowy ust. 4 zostaje oznaczony jako ust. 5.
W § 18 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony jako ust. 6.

Stosownie do art. 412 § 1 i nast. Ksh Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Stosowanie do art. 4122. § 1 Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZA. Stosownie do art. 4121. § 1 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZA bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 1000-1100.
Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego są udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Białystok, dnia 9.05.2018 r.

Prezes Zarządu
Lech Fronckiel