I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 20430.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-03-02 r.
[BMSiG-19834/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 13.95.Z (Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży).

Liczba rekordów:
192

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd "TEXTON S.A." z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście pod numerem KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TEXTON S.A.", które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r., o godzinie 1400, w Łodzi przy ul. Pomorskiej 19, w Kancelarii Notariusza Andrzeja Szeredy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.

8. Podział zysku za rok 2017.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.