I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 20439.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-08-06 r.
[BMSiG-19907/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
420 777

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 025 012

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 r., na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2017".

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia "Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku".

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2017".

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia "Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2017".

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania PCO S.A. za rok 2017 o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem".

13. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 7 czerwca 2018 r.