III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20472.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 38/18, VI GUp 72/18
[BMSiG-19906/2018]

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Irena Zieland, Andrzej Zieland SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 38/18, VI GUp 72/18

OBWIESZCZENIE

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 4 maja 2018 r.:

I. ogłoszono upadłość dłużnika Ireny Zieland, zamieszkałej w Gdańsku, (informacja ukryta), nr ewidencyjny PESEL: (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

II. ogłoszono upadłość dłużnika Andrzeja Zieland, zamieszkałego w Gdańsku, (informacja ukryta), nr ewidencyjny PESEL: (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dnia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. wezwano wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłych;

V. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza;

VI. wyznaczono na syndyka Grant Finance spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baninie (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego członków zarządu: Michała Figura - 815 i Bartłomieja Domagalskiego - 944);

VII. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny.