XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 122228.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-05-10 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8150/18/299]

W dniu 2018.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA INICJATYW DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ "NAPRZECIW"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA
2.Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO nr domu 17 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejZBYSZEKMUSIAL1@GMAIL. COM

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu21.02.2018 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER RODZINNY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoMŁODZIŃSKI
2.ImionaBARTŁOMIEJ ŁUKASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

2

1.NazwiskoJAWORSKA MUSIAŁ
2.ImionaMAŁGORZATA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

3

1.NazwiskoMUSIAŁ
2.ImionaZBIGNIEW WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

4

1.NazwiskoSOBCZYK
2.ImionaJANUSZ WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiCEL DZIAŁANIA FUNDACJA DZIAŁA NA RZECZ ROZWOJU I POPRAWY SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB WYKLUCZONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM. DO CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI NALEŻY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE: -REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WSZYSTKICH, KTÓRE MAJĄ OGRANICZONY LUB UNIEMOŻLIWIONY DOSTĘP DO SPOŁECZEŃSTWA Z PRZYCZYN OD NICH NIEZALEŻNYCH, -AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, W TYM PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ODBUDOWANIE I PODTRZYMANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH W MIEJSCU PRACY -POMOCY SENIOROM ORAZ POBUDZANIA I STYMULOWANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ OSÓB STARSZYCH I ICH RODZIN POPRZEZ TWORZENIE WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH I MIĘDZYPOKOLENIOWYCH, -WSPARCIA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN ORAZ OSÓB BĘDACYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, PROMOCJI SPORTU, WYPOCZYNKU I OCHRONY ZDROWIA, W TYM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ WSZYSTKICH POKOLEŃ, -PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO, -REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ OSÓB Z RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH I WIEKOWYCH, -RELIZACJI INNYCH CELÓW SPOŁECZNYCH NA RZECZ WIELU POKOLEŃ OD DZIECI I MŁODZIEŻY PO OSOBY STARSZE -DZIAŁALNOSCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ, SZKOLENIOWEJ I DORADCZEJ DLA WSZYSTKICH WYŻEJ WYMIENIONYCH GRUP.