I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 31228.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-21 r.
[BMSiG-30985/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza operatorów telekomunikacji przewodowej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 61.10.Z (Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej).

Liczba rekordów:
4 504

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Przedsiębiorstwa OPTOKAN SA zwołuje na dzień 12 lipca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Kancelarii Notarialnej Wiesława Szewczyka w Grybowie, o godzinie 1000.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2018.

3. Uchwała o pokryciu straty.

4. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

5. Wybór audytora do badania sprawozdania Spółki za 2019 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie Zgromadzenia.