III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 36193.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIX GUp 491/19, X GUp 569/18 Ap-1
[BMSiG-36132/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sygn. akt XIX GUp 491/19, poprzednia sygn. akt X GUp 569/18 Ap-1

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego zostało złożone do akt sprawy w dniu 20 maja 2019 r. II uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Stanisława Sątowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: Władysławów, (informacja ukryta), 96-321 Władysławów, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt XIX GUp 491/19, poprzednia sygn. akt X GUp 569/18 Ap-1.

II uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, parter, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności zgodnie z art. 4912 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 i następ. ustawy Prawo upadłościowe, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.