III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 42673.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU "of" 131/19, V GUp "of" 95/19
[BMSiG-42773/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r. (sygn. akt V GU "of" 131/19):

I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bogusławy Ewy Kalinowskiej, zamieszkałej przy (informacja ukryta), 10-110 Olsztyn, PESEL (informacja ukryta) , oraz Leszka Kalinowskiego, zamieszkałego przy (informacja ukryta), 10-110 Olsztyn, PESEL (informacja ukryta) , jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;

II. wezwał wierzycieli upadłych do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. na sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego;

V. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp "of" 95/19.