Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 44300.
KRS 0000173128, REGON 016676854, NIP 1231000963
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-30 r.
[BMSiG-44357/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Polish Business Services" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą "Polish Business Services" Sp. z o.o. z s. w Piasecznie (KRS 0000173128, REGON 016676854 , NIP 1231000933 ), uchwałą Nr 2/2019 z dn. 06.08.2019 r., zaprotokołowaną przez Notariusza Andrzeja Karola Maika, Rep. A nr 2800/2019, obniżyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, do kwoty 33.500,00 zł (trzydzieści trzy tysiące pięćset) złotych, tj. o kwotę 16.500,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset) złotych - poprzez umorzenie części udziałów, tj. 33 (trzydziestu trzech) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset) złotych każdy udział.

Zarząd wzywa wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia - jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.