Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 44313.
KRS 0000204961, REGON 000289472, NIP 5420202500
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-05-10 r.
[BMSiG-44374/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Cefarm Białystok SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Cefarm Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000204961, zwołuje na dzień 23 września 2019 r., na godz. 900, w Katowicach przy ul. Szopienickiej 77, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych, w trybie przewidzianym w art. 418 Kodeksu spółek handlowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem wyceny akcji Spółki pod przymusowy wykup akcji.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podpisywanie listy obecności i recepcja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed wyznaczonym otwarciem obrad.