XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 991073.
KRS 0000798282, REGON 140839464, NIP 5252385746
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-08-22 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46203/19/887]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm przemysłowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to C (Przetwórstwo przemysłowe).

Liczba rekordów:
351 503

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza organizatorów atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 93.2 (Działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Liczba rekordów:
11 719

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.08.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działa90 ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JAWORZYŃSKA nr domu 7 nr lokalu 9 kod pocztowy 00-634 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejBIURO@A90. PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.05.2019R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1761/2019

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDOLWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 30.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 1760/2019 NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DANE WSPÓLNIKÓW: WSPÓLNIK JĘDRZEJ PRZYŁUSKI (NUMER NIP: 9512061251, NUMER REGON 141387290) WSPÓLNIK PIOTR CZARNECKI (NUMER NIP: 9511812040, NUMER REGON: 147205426)

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firma90 ARCHITEKCI REGON: 140839464 NIP: 5252385746,
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZYŁUSKI
2.ImionaJĘDRZEJ KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZARNECKI
2.ImionaPIOTR MATEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ DO ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZYŁUSKI
2.ImionaJĘDRZEJ KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZARNECKI
2.ImionaPIOTR MATEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH