III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45031.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 116/19, V GUp 85/19
[BMSiG-45180/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 27 sierpnia 2019 roku, sygn. akt V GU 116/19, ogłoszono upadłość Bogdana Langner, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Lubinie (59-300), (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355.

Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 85/19.

Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe.