III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 46710.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 85/19, V GUp 68/19
[BMSiG-46646/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt V GU 85/19:

I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Renaty Chyżyńskiej, zamieszkałej w Iławie przy ulicy Wyszyńskiego 32/1, PESEL (informacja ukryta) ;

II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;

III. określił, że upadła Renata Chyżyńska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

IV. wezwał wierzycieli upadłej Renaty Chyżyńskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności;

V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Renaty Chyżyńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej;

VII. wyznaczył syndyka w osobie Antoniego Paciorkowskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 68/19.