III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 52025.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 157/18
[BMSiG-51761/2019]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z ksiągą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI
ANDRZEJA KANIAKA (PESEL (informacja ukryta) ), BĘDĄCEGO
OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Andrzeja Kaniaka (Kaniak), PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt V GUp 157/18, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest prawo własności działki gruntowej zabudowanej nr 216, położonej w Kluczborku (woj. opolskie) przy ulicy ks. Curzydły, o łącznej powierzchni 977 m2, na której znajduje się dom w stanie deweloperskim.

Charakterystyka oferty:

1. Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntowej zabudowanej nr 216, położonej w Kluczborku (woj. opolskie) przy ulicy ks. Curzydły, o łącznej powierzchni 977 m2, na której znajduje się dom w stanie deweloperskim. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OP1U/00079128/7.

2. Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, tj. 387 000,00 PLN. Cena sprzedaży nie podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług (VAT), zaś sprzedający nie wystawia faktury VAT.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) złożenie w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem "NIE OTWIERAĆ - ANDRZEJ KANIAK - PRZETARG - UPADŁOŚĆ - DOM" pisemnej oferty, którą należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), (informacja ukryta), w godzinach od 800 do 1900(z zastrzeżeniem, że w dniu 30.10.2019 r. do godz. 1600), lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 30.10.2019 r. do godziny 1600;

b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 39 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości: Andrzeja Kaniaka, o numerze: 33 1090 1186 0000 0001 4132 2234 z podaniem tytułu wpłaty "WADIUM W PRZETARGU, sygn. akt V GUp 157/18, nazwa oferenta". Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), (informacja ukryta), w dniu 30.10.2019 r., o godz. 1615. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu ((informacja ukryta), 40-028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (30.10.2019 r.), o godz. 1630. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN.

6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej do dnia 30.12.2019 r.

7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1900, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.kaniak.kubiczekm.com.

Marcin Mirosław Kubiczek- Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)