III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 57749.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GU 373/19 "of"
[BMSiG-57714/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. ogłosił upadłość Lucjana Tchórznickiego, zamieszkałego w Sokołowie Podlaskim, (informacja ukryta), 08-300 Sokołów Podlaski, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 373/19 "of").

Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Lucjana Tchórznickiego w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Lucjana Tchórznickiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

Sąd wzywa wierzycieli upadłego Lucjana Tchórznickiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi.

Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Lucjana Tchórznickiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postepowaniu upadłościowym.

Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Konrada Izdebskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1112.