I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 61946.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-08-22 r.
Pozycja 61946.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-03-19 r.
[BMSiG-62006/2019]

Zarząd Spółek: "ACC" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 127078 (pierwszy wpis 22.08.2002 r.), oraz "BIOPROTECT" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS pod numerem: 326022 (pierwszy wpis 19.03.2009 r.), ogłaszają o uzgodnieniu w dniu 5 listopada 2019 r. Plan połączenia w brzmieniu:

Plan połączenia spółek:

1. "ACC" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

2. "BIOPROTECT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Zgodnie z art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych podlegające łączeniu spółki uzgadniają następujący plan połączenia:

I. Wstęp:

Istotą planowanego połączenia jest przejęcie przez "ACC" SP. z o.o. - jako spółkę przejmującą - całości majątku spółki "BIOPROTECT" SP. z o.o. - jako spółki przejmowanej.

II. Dane łączących się spółek:

1. Spółka przejmująca:

"ACC" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000127078.

2. Spółka przejmowana:

"BIOPROTECT" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000326022.

III. Sposób łączenia:

Połączenie dokonane ma zostać, stosownie do art. 492 § 1 pkt Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą ponieważ spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem "BIOPROTECT" Sp. z o.o. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmowanej, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 i 515 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych.

IV. Prawa przyznane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej:

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw jedynemu wspólnikowi spółki przejmowanej, ani przyznania szczególnych praw dla innych osób szczególnie uprawnionych w spółce przejmowanej.

V. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek:

W związku z połączeniem nie zostają przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych biorących udział w połączeniu.

VI. Zmiana umowy spółki przejmującej:

W procesie połączenia nie zostaną dokonane żadne zmiany umowy spółki przejmującej.

VII. Załączniki:

1. Projekt uchwały o połączeniu zgromadzenia wspólników spółki "ACC" Sp. z o.o.

2. Projekt uchwały o połączeniu zgromadzenia wspólników spółki "BIOPROTECT" Sp. z o.o.

3. Ustalenie wartości majątku spółki "BIOPROTECT" Sp. z o.o.

4. Oświadczenie o stanie księgowym spółki "ACC" Sp. z o.o.

5. Oświadczenie o stanie księgowym spółki "BIOPROTECT" Sp. z o.o.

Powyższy Plan Połączenia wraz ze wszystkimi załącznikami został uzgodniony pomiędzy zarządami łączących się spółek w Poznaniu w dniu 5 listopada 2019 roku.