III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 61987.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH, sygnatura akt: V GU 639/19, V GUp 514/19
[BMSiG-61755/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt V GU 639/19:

I. ogłosił upadłość w stosunku do Mieczysława Kilian, zam. Wadowice Górne, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha,

III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. z s. w Mielcu, (informacja ukryta), 39-300 Mielec, KRS 0000669288, NIP 8172183083 ,

IV. wezwał Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adresem: Sędzia Komisarz SSR Witold Olech, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, (informacja ukryta), 35-959 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt V GUp 514/19.