III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 62006.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GU "of" 181/19, V GUp "of" 123/19
[BMSiG-61861/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. (sygn. akt V GU "of" 181/19):

1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Smigel, zamieszkałego w m. Zdunowo 7, 12-200 Pisz, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko,

5. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp "of" 123/19.