III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 62007.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH, sygnatura akt: V GU 567/19, V GUp 510/19
[BMSiG-61897/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 18 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 567/19, została ogłoszona upadłość Justyny Sobiło, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-450 Stalowa Wola, (informacja ukryta), obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olech i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec, numer licencji 412.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Witolda Olecha, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, (informacja ukryta), 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 510/19.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.