IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 62223.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-05-07 r., sygnatura akt: XIX GRp 2/19
[BMSiG-61764/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że Postanowieniem z dnia 29 października 2019 r., wydanym w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym dla spółki PATRON Franciszek Gębka spółka jawna z siedzibą w Wolicy, nr KRS 0000355917, sygn. akt XIX GRp 2/19 (wcześniej X GRp 11/18), umorzono przyśpieszone postępowanie układowe Spółki.

Jednocześnie informuje się o przysługującym wierzycielom prawie zażalenia (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 p.r), które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Ponadto informuje się, o prawie złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.