III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 7101.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 251/18 "of", V GUp 9/19
[BMSiG-6666/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1.02.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 251/18 "of" ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Kaczały, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk, nr licencji 895.

Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19).
(Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, (informacja ukryta), w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 9/19).