III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 7112.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GU 45/19
[BMSiG-6591/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29.01.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 45/19 ogłosił upadłość Ewy Jamki (numer PESEL: (informacja ukryta) ) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta).