IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 7259.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-04-30 r., sygnatura akt: VI Ns-Rej. KRS 651/19/640
[BMSiG-6529/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
112 030

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa lubelskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie lubelskim.

Liczba rekordów:
389 681

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania likwidacji ECOBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, KRS nr 0000328857, REGON 060475943 , NIP 7123173405 , ostatni adres: ul. Spokojna 17/17, 20-074 Lublin.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu tej Spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jej wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłoszenia okoliczności przemawiających przeciwko takiemu rozwiązaniu i wykreśleniu - w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że Spółka ta nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, Sąd Rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.