V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 7331.
SĄD REJONOWY W GŁUBCZYCACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 354/18
[BMSiG-6593/2019]

W Sądzie Rejonowym w Głubczycach, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 354/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Skrętkowicz o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Skrętkowicz, nazwisko rodowe Hrycaj, córce Józefa Hrycaj i Karoliny Dykuńskiej, zmarłej dnia 27 marca 2018 roku w Kietrzu, mającej miejsce ostatniego zwykłego pobytu w Kietrzu.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych nieznanych z imienia i nazwiska, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, I Wydział Cywilny, i udowodnili swoje prawa do spadku, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.