XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 60087.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-02-17 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1603/19/908]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 22.23.Z (Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych).

Liczba rekordów:
3 433

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaEUROCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaVIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.04.2019 R., REP.A NR 1133/2018 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA SIUTĘ W SIEDZIBIE SPÓŁKI W RUDNEJ MAŁEJ 1. UCHYLONO I ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR.2 UST.1 I 2 UMOWY SPÓŁKI 2. UCHYLONO I ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR.8 UST.1, 2, 3 UMOWY SPÓŁKI 3. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR.9 UMOWY SPÓŁKI 4. UCHYLONO I ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR.13 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWALAS
2.ImionaRYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOBOLEWSKI
2.ImionaIRENEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10.Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaEUROCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON690379060

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaEUROCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ EUROCAST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MIELCU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU EUROCAST SP. Z O.O. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY WÓWCZAS OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaEUROCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON690379060
4.Numer KRS0000191980 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji08.06.2017 R. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW EUROCAST SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 08.06.2017 R.,
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówW TARKCIE TRWANIA LIKWIDACJI SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOBOLEWSKI
2.ImionaIRENEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Informacje o otwarciu likwidacjiVIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów690379060 4. 0000191980

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności08.06.2017 R. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW EUROCAST SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 08.06.2017 R.,
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE