I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1426.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-01 r.
[BMSiG-776/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Gliwice

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Gliwice (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
24 247

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów wojskowych pojazdów bojowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 30.40.Z (Produkcja wojskowych pojazdów bojowych).

Liczba rekordów:
6

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W związku z żądaniem akcjonariusza, tj. Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Radomiu z dnia 28.12.2018 r., Zarząd Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. z siedzibą w Gliwicach, w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na dzień 7 lutego 2019 r., godzina 1200, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Ustala się następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. z siedzibą w Gliwicach w trybie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zamierzone zmiany Statutu Spółki przyjmowane przez Walne Zgromadzenie:

Proponuje się skreślić § 6 ust. 3 oraz ust. 4 o treści:

"3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ.

4. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych."

W § 6 po ust. 2 proponuje się dodać nowe ustępy oznaczone numerami od 3 do 11 o następującej treści:

"3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.

4. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.

5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.

6. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.

7. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

9. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.

10. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.

11. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ."

W § 51 po ust. 5 proponuje się dodać nowy ustęp 6 o następującej treści:

"6. Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki;

2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ."

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.