III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1440.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 194/18, V GUp 172/18
[BMSiG-864/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie V GU 194/18 (sygn. akt V Gup 172/18) ogłoszono upadłość dłużnika Bartosza Szwabe prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Drogowy Transport Ciężarowy Bartosz Szwabe, (informacja ukryta), 86-300 Grudziądz, NIP 8762198542 , PESEL (informacja ukryta) .

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Katarzyny Karwowskiej oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Macieja J. Naworskiego, urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu w Wydziale V Gospodarczym, (informacja ukryta).
Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji 176).

Wezwano wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wezwano osoby, którym przysługują prawda oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.

Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główmy.
Kosztami postępowania obciążyć dłużnika.