III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 1508.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-06 r., sygnatura akt: X GUp 595/17
[BMSiG-861/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 12 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GUp 595/17 zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dziekanów Leśny, składających się z:

a. działki nr 181/7 o powierzchni 895 m2, zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 360,2 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą WA1N/00020357/8;

b. działki nr 181/11 o powierzchni 997 m2, zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej 325 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą WA4M/00387975/6, określając, iż cena wywoławcza wynosi 1.280.000 zł (słownie: milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2019 r.

Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Team Sp. Jawna Zakład Wydawniczo-Poligraficzny W. Łukaszczyk w upadłości w banku BGŻ Paribas S.A. o numerze: 20 1600 1462 1831 1644 1000 0001, z dopiskiem "Przetarg Dziekanów Leśny - sygn. akt X GUp 595/17".

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 920.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26, w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 900-1700), e-mail: kancelaria@e-upadlosci.pl oraz na stronie www.e-upadlosci.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu.